Floravokterne

floravoktere

NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.

 

 

Kjenner du til noen truede plantearter? Kanskje har du en lokalitet du følger opp år etter år? Eller du kunne tenke deg å ha ”din egen plante” å følge opp? Tegn deg som floravokter nå!

Det å være floravokter trenger ikke å være så arbeidskrevende - én eller noen få turer i året, og et lite skjema å fylle ut. Norsk Botanisk Forening (NBF) ønsker først og fremst floravoktere til å følge opp de mest sjeldne og truede artene - de som i rødlista er klassifisert som akutt truet eller sårbar (CR og EN).  Arter som har vært regnet som utryddet (RE) eller lokalt/regionalt verneverdige artsforekomster kan også være aktuelle. Informasjon om alle slike lokaliteter er viktige å ha blant annet til arbeid med handlingsplaner for å bevare artene, og i plan- og utbyggingssaker.

NBF ser gjerne at du verver deg som floravokter for lokaliteter du kjenner fra før, men vi kan også hjelpe deg med å finne forekomster du kan vokte. Kanskje har du spesielt ønske om art?

Vi skaffer bakgrunnsinformasjonen du trenger - først og fremst om hvor forekomsten er, og kanskje vet vi også hvor mange individer det har vært av arten på lokaliteten tidligere. I de fleste tilfeller har vi arten prikket inn på et kart i stor målestokk, slik at det burde være relativt enkelt å finne den. I andre tilfeller har vi ikke så detaljerte opplysninger, og da vil det jo være en større utfordring men også mer spenning med å finne arten. Da vil det å få kartfestet den være en viktig første innsats for floravokteren.

Fire elementer er helt nødvendig å få med når man står på voksestedet:

· ARTEN - hvor mange individer og gjerne over hvor stort område den vokser

· RIKTIG STEDFESTING (UTM) – koordinater med GPS (evt vha nøyaktig kartfesting)

· ØKOLOGI – om planten/plantene vokser i skog, på myr, på fjell eller lignende

· MILJØPÅVIRKNING/TRUSSEL – om det er fare for gjengroing, om det er byggeplaner på stedet eller lignende

Når du kommer på gjenbesøk vi du kunne konsentrere deg om art og miljøpåvirkning, da det øvrige er beskrevet fra før.

 

Rapportering

Når du har vært ute i felt og vurdert tilstanden, er det tid for rapportering. Da ser vi gjerne at du bruker www.artsobservasjoner.no og merker funnet med ”floravokter”. Trenger du hjelp se veiledning til artsobservasjoner her, eller ta kontakt med floravokterkoordinator. Hvis du ikke har nett eller pc kan du benytte tildelt rapportskjema og sende det til oss.

Informasjonen vi får inn brukes i rapporteringer til fylkesmenn, i handlingsplanarbeid, til uttalelser i byggesaker, vernesaker med mer. Informasjonen blir med andre ord offentliggjort og tilgjengelig for de offentlige herbariene, for forvaltninga (kommunene, DN og fylkesmennene, forsvaret, landbruket mm.) og for den norske Artdatabanken. Med mindre det er snakk om en lokalitet som du har funnet selv og som du ikke ønsker at skal offentliggjøres, legger vi ingen restriksjoner på bruken av informasjonen. Men det må sies at i de aller fleste tilfeller er det en fordel med åpenhet rundt lokaliseringen av sjeldne arter fordi det da kan ha avgjørende betydning for byggeforbud eller vern av områder.

Hva kan NBF hjelpe til med?

  • Vi kan hjelpe deg med å finne fram til egnet(e) lokalitet(er)
  • Vi kan hjelpe deg med bakgrunnsinformasjon/kart over lokaliteten
  • Vi skriver en kontrakt der lokaliteten(e) er spesifisert, og der planlagt besøkshyppighet også er nevnt
  • Vi har laget floravokterskjemaet, som du kan laste ned her eller bestille på papirform
  • Alle floravoktere får et bevis signert av NBFs leder, som kan være godt å ha om noen skulle spørre hva en driver med
  • Vi dekker kjøregodtgjørelse etter avtale.
  • Vi skriver sammen opplysningene til en rapport som floravokterne får del i, og sørger for at det blir lagt inn i en database

Er du interessert i å delta, så send oss beskjed!

Gry Støvind Hoell

Floravokterkoordinator
mob. +47 99 15 62 95
fax. + 47 22 85 18 35
epost-adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Even Woldstad Hanssen

Rødliste/floravokterkoordinator
mob. +47 99 25 61 20
fax. + 47 22 85 18 35
epost-adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Post adresse:
Naturhistorisk Museum (NHM), Universitet i Oslo
Pbox 1172 Blindern
0318 Oslo